co byste měli vědět  (autor Pavla Průchová, zveřejněno 12.08.2012)

 Rozměry

· Pro světové soutěže FIVB je hřiště obdélník o rozměrech 16 x 8 metrů, obklopený volnou zónou o minimální šířce 5m a maximálně 6 m od koncových/postranních čar a s volným hracím prostorem bez jakýkoliv překážek až do minimální výšky 12,5 m.

 

 Povrch
• Pro světové soutěže FIVB musí být písek nejméně 40 cm hluboký a složen z jemných a uvolněných zrn. Hrací povrch nesmí představovat jakékoliv nebezpečí zranění pro hráče.

Výška sítě
• Výška sítě je 2,43 m pro muže a 2,24 m pro ženy.
Komentář: Výška sítě může být různá pro jednotlivé věkové kategorie.

Kategorie Dívky     Chlapci
16 a mladší 2,24 m 2,24 m
14 a mladší 2,12 m 2,12 m
12 a mladší 2,00 m 2,00 m


Výstroj hráčů
• Dresy hráčů musí být čisté
• Hráči musí hrát bosí, výjimky povolují rozhodčí.

Práva hráčů

V průběhu utkání, jestliže je míč “mimo hru", jsou oba hráči oprávněni hovořit s rozhodčím v těchto třech následujících případech:

a) vyžádat si vysvětlení o použití a výkladu pravidel. Jestliže vysvětlení hráčům nevyhovuje, musí
kterýkoliv z nich okamžitě oznámit prvnímu1 rozhodčímu, že si vyhrazuje právo zaznamenat do zápisu o utkání svůj nesouhlas jako oficiální protest na konci utkání;
b) žádat povolení:
- vyměnit si dresy nebo výstroj;
- ověřit si číslo hráče, který má podávat;
- zkontrolovat síť, míč, povrch hřiště, apod.;
- upravit čáry na hřišti;
c) žádat o oddechové časy
Poznámka: hráči musí mít povolení od rozhodčího, aby mohli opustit hrací plochu.


Nepřítomné a neúplné družstvo
• Odmítne-li družstvo hrát poté, co k tomu bylo vyzváno, nebo se nedostaví na hřiště, je prohlášeno za nepřítomné a prohrává utkání skrečí s výsledkem 0:2 na sety a 0:21, 0:21 v každém setu na body.

Rozcvičení
• Pokud měla družstva před utkáním k dispozici jiné hřiště, budou mít 3 minuty na rozcvičení u sítě. Jestliže tuto možnost neměla, mají na rozcvičení u sítě 5 minut.

Současné doteky
• Dva hráči se mohou dotknout míče současně.
• Dotknou-li se dva spoluhráči míče současně, je to počítáno jako dvě odbití (vyjma po blokování).
• Dotknou-li se oba soupeři současně míče nad sítí a míč zůstane ve hře, družstvo, které získává míč, má právo na další tři odbití. Letí-li takovýto míč “mimo” je to chyba družstva na opačné straně.
• Dotknou-li se oba soupeři současně míče nad sítí a dojde při tom k držení míče, není to považováno za chybu.
• Míč se může dotknout různých částí těla, pouze nastanou-li doteky současně.
• Když se hráč dotkne míče dvakrát po sobě nebo se míč dotkne postupně různých částí jeho těla, je to považováno za chybu (dvojdotek)

Dotek sítě
• Je zakázáno dotknout se jakékoliv části sítě nebo antének
• Po odbití míče se může hráč dotknout sloupku, provazů nebo jakéhokoliv jiného předmětu vně celkové délky sítě za předpokladu, že tato činnost nepřekáží ve hře.
• Je-li míč zahraný do sítě příčinou toho, že se síť dotkne soupeře, nejedná se o chybu.
• Náhodný kontakt vlasů se sítí není chybou.
• Protrhne-li míč oko sítě nebo ji strhne dolů, rozehra je anulována a opakuje se.

Podání
• Podávající hráč musí udeřit do míče v průběhu pěti sekund po zapískání prvního rozhodčího, jímž dává pokyn na podání.
• Míč musí být udeřen jednou rukou nebo kteroukoliv částí paže poté, co byl nadhozen nebo puštěn a předtím, než se dotkne hrací plochy.

Přesáhnutí přes síť
• Při bloku je blokujícímu hráči dovoleno dotknout se míče za sítí za předpokladu, že nepřekáží soupeři ve hře před nebo v průběhu jeho útočného úderu. Není tedy dovoleno dotknout se míče za sítí, dokud soupeř neprovedl útočný úder.
• Hráči je dovoleno přesáhnout rukou za síť po jeho útočném úderu za předpokladu, že úder do míče byl proveden ve vlastním hracím prostoru.
• Dotek bloku je počítán jako odbití družstva. Po doteku bloku má blokující družstvo pouze další dvě odbití.

Oddechové časy

Definice : Oddechový čas je řádné přerušení hry a trvá 30 sekund.
Ve světových soutěžích FIVB, je v prvním a druhém setu automaticky dán další - tzv. technický oddechový čas - vždy, když součet dosud získaných bodů oběma družstvy dosáhne 21.
Počet oddechových časů
• Každé družstvo má v jednom setu nárok na maximálně jeden oddechový čas.
Žádosti o oddechový čas
• Oddechové časy mohou být vyžadovány hráči pouze, když je míč mimo hru a před zapískáním na podání, ukázáním odpovídajícího znamení rukou. Oddechové časy mohou následovat jeden po druhém bez nutnosti znovu zahájit hru.

Přestávky
• Přestávka mezi každým setem trvá 1 minutu.

Zdržování hry
Komentář: doba mezi ukončením rozehry a zapískáním na podání by za normálních podmínek měla být maximálně dvanáct sekund
Sankce za zdržování
• První zdržování družstvem v setu je sankcionováno „napomenutím za zdržování“.
• Druhé a každé následující zdržování jakéhokoliv typu stejným družstvem v setu znamená chybu a je sankcionováno „trestem za zdržování“: ztrátou rozehry.

VÝJIMEČNÁ PŘERUŠENÍ HRY
Zranění

• Vyskytne-li se vážné zranění v době, kdy je míč ve hře, musí rozhodčí okamžitě přerušit hru. Rozehra se opakuje.
• Zraněnému hráči je poskytnut čas na zotavení v trvání maximálně pěti minut, a to jedenkrát za utkání.
Poznámka: čas na zotavení se počítá od chvíle, kdy se akreditovaný lékař dostaví na hřiště k ošetření hráče. V případě, že lékař není v dosahu, čas na zotavení začíná běžet od chvíle, kdy rozhodčí rozhodne o jeho čerpání.

zdroje: http://www.cvf.cz/?clanek=737